Giới thiệu

maimai.vn API cung cấp các dịch vụ giúp bạn tích hợp thông tin hàng hóa của mình lên website.

maimai.vn API bao gồm các thư viện javascript và API cơ sở giúp bạn dễ dàng lấy thông tin về hàng hóa, đặt hàng, gửi phản hồi... ngay trên website của bạn.

Để kết nối website vào với maimai.vn API, trong dịch vụ quản lý maimai.vn bạn vào menu Truyền thông -> Kết nối website, sau đó nhập địa chỉ website và lấy API Key để kết nối.

Website của bạn chỉ cần dùng các thư viện javascript (mget.jsjsrender.js) để kết nối dữ liệu. Nếu muốn sử dụng nâng cao hoặc tìm hiểu chi tiết, bạn nghiên cứu các api cơ sở

Kiến trúc maimai.vn API
Website khách hàng
mget.js
jsrender.js
maimai.vn API
Chi nhánh
Đặc tính
Danh mục
Hàng hóa
Đơn đặt hàng
Tin tức
Phản hồi
Thông tin liên hệ
Webpart

Thư viện javascript

Mget.js

Thư viện javascript gói API cơ sở, giúp đơn giản hóa việc lấy các thông tin về hàng hóa, danh mục, đơn đặt hàng...

JSRender.js

Giúp bạn trình bày dữ liệu lấy từ maimai.vn lên website của mình.

link tham khảo

API cở sở

Chi nhánh

Lấy thông tin về chi nhánh bán hàng.

Đặc tính

Lấy thông tin về đặc tính hàng hóa.

Danh mục

Lấy thông tin về danh mục hàng hóa.

Hàng hóa

Lấy thông tin về hàng hóa / nhóm hàng hóa.

Đơn đặt hàng

Giúp khách hàng đặt hàng trực tiếp trên website của bạn

Tin tức

Xuất bản các tin tức lên website của bạn.

Phản hồi

Giúp khách hàng gửi những nhận xét, góp ý, than phiền... từ website của bạn.

Thông tin liên hệ

Lấy danh sách các 'Thông tin liên hệ' (điện thoại, email, chat...).

Webpart

Lấy webpart, là những nội dung trên trang web ít khi phải thay đổi (trang địa chỉ, banner quảng cáo...).